سرعت اینترنت مبین نت

37
خورنا: یکی از بینندگان با ارسال مطلبی آورده است: اینجانب یک سالیست به خاطر تبلیغات بسیار زیاد مبین نت، از این شرکت اینترنت تهیه کرده ام. من نمی دانم چرا با وجود مشکلات بسیار آزاردهنده و…