سرشماري زمستاني

37
خورنا: كارشناس حيات وحش اداره‌كل حفاظت محيط‌زيست خوزستان از انجام سرشماري زمستاني حيات وحش در استان خبر داد و گفت: اين سرشماري در 12 منطقه حفاظت شده و شكار ممنوع خوزستان انجام مي‌شود. اردشير اميني اظهار كرد: سرشماري پستانداران از…