سردشت

۴۹۴۳۸

معاون اداره کل راه‌وشهرسازی استان خوزستان:

خورنا – مراد مهری، اظهار داشت: اجرای طرح پاشنه‌زاگرس، نیازمند ۱۰ هزار میلیاردریال اعتبار است و در صورت تامین اعتبار آن خوزستان به اصفهان…