سرانه فضای سبز شهری

37
خورنا: شهردار آبادان گفت: در دو سال و نیم اخیر 41 هکتار به فضای سبز شهر افزوده شد. محمودرضا شیرازی افزود: این در حالی است که از 25 سال پیش تا سال 89، مساحت فضای سبز شهری تنها 94 هکتار…