سرانه فضای سبز شهری

خورنا: شهردار آبادان گفت: در دو سال و نیم اخیر 41 هکتار به فضای سبز شهر افزوده شد. محمودرضا شیرازی افزود: این در حالی است که از 25 سال پیش تا سال 89، مساحت فضای سبز شهری تنها 94 هکتار بوده است. به گفته وی سرانه فضای سبز شهری آبادان تا سال 89 تنها 3.4 متر مربع بوده است. شیرازی اظهار کرد:…