سراسر شهرستان هاي استان

خورنا: رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان از برگزاري نمايشگاه هاي پاييزه از 10 شهريورماه تا 20 مهرماه در سراسر شهرستان هاي استان خبر داد. امير حسين نظري اظهار داشت: اين سازمان با همكاري مجمع امور صنفي و شركت نمايشگاه هاي بين المللي خوزستان به منظور ايجاد آرامش در بازار و حذف دلالان و واسطه گران اقدام به…