سد

خورنا: بسته‌شدن سد رامشير، زنگ خطري براي زمين‌هاي كشاورزي خوزستان عضو هيات مديره نظام صنفي كشاورزي خوزستان با اشاره به شكسته شدن لوله نفت در پشت سد رامشير و مصادف شدن آن با آغاز كشت پاييزه، هشدار داد: از زمان شكسته شدن لوله تاكنون مسير آب اين رودخانه با هدف پاكسازي بسته شده و با گذشت دو هفته از اين…