سد کرخه، دست آورد انقلاب اسلامی و نماد مهندسی کشور است