سد مارون

خورنا: مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: علت پدیده خروج گاز از دریاچه سد مارون هنوز مشخص نشده است ولی آب آلودگی خاصی ندارد. علیرضا رضانیا با تایید خروج گاز از دریاچه سد مارون، اظهار کرد: حباب هایی…