سدهای خوزستان

37
حورنا: معاون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبي سازمان آب و برق خوزستان گفت: ذخاير مخازن سدهاي استان 10 ميليارد و 448 ميليون مترمكعب است كه از اين ميزان 4 ميليارد و 35 ميليون مترمكعب حجم قابل برنامه‌ريزي براي…