سدهای خوزستان

حورنا: معاون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبي سازمان آب و برق خوزستان گفت: ذخاير مخازن سدهاي استان 10 ميليارد و 448 ميليون مترمكعب است كه از اين ميزان 4 ميليارد و 35 ميليون مترمكعب حجم قابل برنامه‌ريزي براي كشت‌هاي پاييزه مي‌باشد. فتح‌الله دهكردي عنوان‌كرد: سرجمع ورودي آب به سدهاي استان 176 مترمكعب در ثانيه و ميزان مصرف نيز از…