سدر دز – سد کرخه

خورنا : شهر من سد دارد سدهای بسیار دارد کرخه دز بالارود. شهر من ته ته زاگرس دارد و چه خوب است زاگرس داشتن.شهر من شهرداری، اداره گاز و آب دارد. انجمن صنفی کشاورزی دارد. راستی قرار است اداره خون هم داشته باشد. شهر من پل دارد روگذر و زیرگذر!روگذر لامپ ندارد، زیرگذر دست انداز دارد.شهر من دانشگاه آزاد دارد…