سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

خورنا: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی موضوع بازگشت پنج‌شنبه‌ها به تقویم تحصیلی دانش‌آموزان را با جدیت دنبال خواهد کرد. عباس مقتدایی خوراسگانی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در خصوص تعطیلی پنج‌شنبه‌های مدارس گفت: موضوع تعطیلی پنج‌شنبه‌ها از مباحثی است که در دولت قبلی به‌کرّات توسط کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و…