سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

37
خورنا: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی موضوع بازگشت پنج‌شنبه‌ها به تقویم تحصیلی دانش‌آموزان را با جدیت دنبال خواهد کرد. عباس مقتدایی خوراسگانی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در خصوص تعطیلی پنج‌شنبه‌های…