ستاد دکتر روحانی ماهشهر

خورنا: در دیدار جمعی از اعضای ستاد دکتر روحانی در ماشهر با مسئولان اداره فرهنگ و ارشاد ماهشهر صورت گرفت: مدیرمسئول خورنا از مسئولان این اداره جهت نشر یک خبر به اشتباه عذرخواهی کرد.