ستاد دکتر روحانی در ماهشهر

خورنا: قرار نیست جریان اصلاح طلبی استحاله شده و یا در پشت الفاظ دیگری مخفی شود. قاسم امیری در گفتگو با خبرنگار خورنا ضمن ابراز نگرانی در خصوص برداشت های غلطی که از صحبت های منتشر شده قبلی وی در خورنا شده است، اظهار داشت: انتخابات 24 خرداد نشان داد که گفتمان…