ستاد احمد محمدیان نژاد آخرین نمدمال دزفولی

37
خورنا: استاد احمد محمدیان نژاد آخرین نمدمال دزفولی در بیمارستان بستری شد. این استاد کار صنعت نمد مالی که آخرین بازمانده از نسل نمدمالان شهرستان دزفول می باشد مدتی است به دلیل بیماری قادر به کار…