ستادهای مردمی روحانی در خوزستان

خورنا: وجود ستادهای مردمی و ادعاهایی در این زمینه را به شدت تکذیب می کنیم و حق پیگیری اینگونه ادعاهای کذب را از طریق مراجع ذیصلاح و قانونی از سوی ستاد مرکزی دکتر روحانی در خوزستان را برای خود محفوظ می دانیم. فعالیت هرگونه ستادهای مردمی دکتر روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی تکذیب می گردد سیدعقیل موسوی عضو شورای مرکزی و…