سبدکالا ماهشهر

خورنا: رئیس اداره صنعت و معدن ماهشهر گفت:فروشگاه هاي توزيع كننده سبد كالا در شهرستان بندر ماهشهر افزايش يافتک. حسين عيسي زاده ، رئيس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان ماهشهر در گفتگو با خورنا اظهار داشت: باتوجه…