سایه ی شوم شایعات بر پیکر پارک آتش نشانی اندیمشک

زندگی را به پارک سه راهی سد دز اندیمشک باز گرداینم

خورنا : روزگاری دوران خوش داشت … یکی از بهترین پارک ها و فضای شهر شاید کل منطقه … ! تا چندی پیش به پارک آتش نشانی شهره داشت … حکایت پارک آتش نشانی یا پارک سه راهی سد دز اندیمشک حکایتی است که شاید ساعت ها در دل شندنی داشته باشد … فضای سبز که روزگاری شادی بر پیکرش…