ساکنین

37
آمنه محتشمی|خورنا- طبق بررسی های انجام شده ،پس از واگذاری سامان دهی و تجهیز منطقه مسکونی فاز ۶ ماهشهر از سوی اداره راه و شهر سازی به تعاونی مسکن مردم این منطقه شاهد هیچ گونه امکانات رفاهی و خدمات…