سامانه اشتغال هندیجان

خورنا: عبدالحسن دریایی معاون فرماندار هندیجان از ثبت نام 719 نفر شهروند جویایی کار در سامانه اشتغال شهرستان خبر داد. عبدالحسن دریایی معاون فرماندار در گفتگو با خورنا اظهار کرد : در سال گذشته اعتبارات خوبی در زمینه اشتغال به شهرستان هندیجان اختصاص یافت که جذب این اعتبارات تا سال 92 ادامه داشت. وی افزود…