ساماندهی وضع موجود به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی