ساماندهی مناطق حاشیه اهواز

خورنا: شهردار اهواز از تشکیل کمیته زیبا سازی شهر اهواز با هدف شتاب بخشی در توسعه وعمران شهر و رفاه و رضایت هر چه بیشتر شهروندان در آینده ای نزدیک خبر داد. سیدخلف موسوی افزود: تشکیل این کمیته برای ساماندهی مناطق حاشیه شهر برای تدوین برنامه ها در این راستا با حضور مجموعه ای…