ساماندهی دستفروشان نیاز جدی اندیمشک

خورنا – جود دستفروشان امروز مسئله ایست که اگر توجه جدی و ساماندهی نشود می تواند مشکلات فراوانی را بوجود بیاورد. دستفروشی امروزه بعنوان یک از پیامدهایی که نشان دهند رشد مشکلات اقتصادی قشر خاصی از جامعه است نمایان شده…