ساماندهی دستفروشان نیاز جدی اندیمشک

خورنا – جود دستفروشان امروز مسئله ایست که اگر توجه جدی و ساماندهی نشود می تواند مشکلات فراوانی را بوجود بیاورد. دستفروشی امروزه بعنوان یک از پیامدهایی که نشان دهند رشد مشکلات اقتصادی قشر خاصی از جامعه است نمایان شده که خواه یا ناخواه اگر ساماندهی نشود، مشکلات دیگری را بدنبال خواهد داشت. در اندیمشک سد معبر بعنوان یکی از اصلی…