سال بدون شکار

خورنا: رکاب زن قطر کویر ایران با شعار «سال بدون شکار» امروز وارد اهواز می شود. نیما ترقی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اشاره به اینکه قطر کویر ایران از شمال شرق تا جنوب غرب برای نخستین بار است که با دوچرخه طی می شود، هدف از این کار را اشاعه فرهنگ زیست محیطی و تلنگر…