سالک

بیمارستان

کارشناس برنامه مبارزه با سالک مرکز بهداشت خوزستان عنوان کرد

خورنا/ کارشناس برنامه مبارزه با سالک مرکز بهداشت خوزستان گفت: بیماری سالک یکی از بیماری‌های عفونی و بومی استان خوزستان است که با توجه به…