سالک

کارشناس برنامه مبارزه با سالک مرکز بهداشت خوزستان عنوان کرد

خورنا/ کارشناس برنامه مبارزه با سالک مرکز بهداشت خوزستان گفت: بیماری سالک یکی از بیماری‌های عفونی و بومی استان خوزستان است که با توجه به شرایط اپیدمیولوژیک این بیماری، گاه با طغیان آن روبه‌رو می‌شویم. شهلا بیگدلی اظهار کرد: ۸۷ شهرستان در ۱۷ استان کشور، به بیماری سالک آلوده هستند و انتقال بیماری در آنها فعال است. در خوزستان نیز ناقل…