سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز