ساعت کار جدید ادارات خوزستان

37
خورنا: باتوجه به مصوبه ستاد خشكسالی و لزوم كاهش مصرف انرژی در ساعات پر مصرف و جلوگیری از قطع برق در تابستان، ساعات كار جدید اداری در استان از تاریخ 4 تیر 92 ابلاغ شده…