سازمان یونسکو

خورنا: در آستانه ثبت جهانی محوطه باستانی شوش مناطقی از شهر شوش به همت شهرداری و انجمن دوستداران شهر و طبیعت به صورت نمادین پاکسازی شد.  در این بسیج عمومی که صبح روز جمعه انجام شد ، شهردار شوش به همراه تعدادی از و معاونان این شهرداری ، رییس شورای اسلامی شهر…