سازمان نظام مهندسی

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان:

کجای قانون آمده که این اداره می تواند مصوبات نظام مهندسی را باطل کند؟ تنها چیزی که وجود دارد این است که براسااس ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی و ماده ۱۲۲ آیین نامه اجرایی، اداره کل راه و…
37
خورنا: مسئول کمیته کنترل و نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان با تاکید بر لزوم استفاده از کارگران گواهینامه‌دار توسط مالکان و پیمانکاران گفت: در آینده اگر مالکی از کارگر بدون گواهینامه مهارت استفاده کرد روند کارش متوقف می‌شود. …