سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان

37
خورنا: معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: در راستای روانسازی، تسریع و رشد صادرات، از این پس گمرکات استان در دو شیفت صبح و بعدازظهر کار میکنند. یونس حسیننژادیان عنوان کرد: در کارگروه صادرات غیرنفتی بر…