سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان

خورنا: معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: در راستای روانسازی، تسریع و رشد صادرات، از این پس گمرکات استان در دو شیفت صبح و بعدازظهر کار میکنند. یونس حسیننژادیان عنوان کرد: در کارگروه صادرات غیرنفتی بر حضور بیش از پیش بخش خصوصی در صحنه اقتصاد و تعامل بیشتر این بخش با بخش دولتی تاکید شد. وی…