سازمان ترافیک اهواز

خورنا: دبیر شورای ترافیک خوزستان گفت: با گذشت سه سال از مصوبه وزارت کشور، سازمان ترافیک شهرداری اهواز هنوز تشکیل نشده است.رضا اسکندری مکوند فقدان سازمان ترافیک را یکی از مشکلات اصلی شهر اهواز دانست. وی با بیان اینکه تشکیل نشدن این سازمان باعث عدم تمرکز در حوزه حمل و نقل و ترافیک و کاهش عملکرد در بخش…