سازمان بنارد و دریانوردی

خورنا: معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از مجتمع بندری امام خمینی (ره) در 100 کیلومتری جنوب شرقی اهواز دیدن کرد. محمد سعید نژاد پس از دیدار از بنادرآبادان و خرمشهر، از منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی (ره) و بنادرسجافی و شادگان نیز دیدن بهعمل آورد. مدیرعامل سازمان بنارد و دریانوردی در دیدار از مجتمع بندری…