سازمان آب و برق

رئیس سازمان آب و برق خوزستان

خورنا  :  محمدرضا شمسایی در جلسه طرح ۵۵۰ هزار هکتار که عصر امروز در سالن جلسات استاندار خوزستان برگزار شد اظهار کرد: طرح جمع‌آوری زهآب‌ها تهیه و مشخص شده است. وی افزود: زهآب‌ها رودخانه‌های خوزستان پس از جمع آوری به…