ساخت مجتمع اداری، آموزشی میراث فرهنگی اندیمشک با مساحت ۱۰۰۰ متر مربع