ساخت دومین مرکز بین المللی هلا احمر کشور در اندیمشک