زیگورات چغازنبیل

فرماندار شهرستان شوش:

خورنا: فرماندار شهرستان شوش گفت:کارشناسان سازمان یونسکو برای نظارت بر روند ثبت جهانی محوطه باستانی شوش در نیمه نخست امسال به این شهر سفر می کنند. به…