زن روستایی در آمبولانس فوریتهای پزشكی اندیمشك زایمان كرد