زنجیره انسانی حفاظت محیط زیست

خورنا: شماری از دوستداران محیط زیست قصد دارند با ایجاد زنجیره انسانی در ساحل کارون در اهواز، مخالفت خود را با انتقال آب این رودخانه به مناطق مرکزی ایران اعلام کنند. به گزارش خورنا، شماری از دوستداران محیط زیست و مردم خوزستان که از انتقال آب کارون به دیگر استانها رضایت ندارند، قصد دارند با ایجاد…