زمین ارزان در اهواز

37
خورنا: روزنامه ی نورخوزستان در ستون ویژه های خود نوشت: وقتی قرار باشد نظارت و کنترلی بر کار تبلیغات نباشد و انتشار و توزیع اوراق تبلیغاتی آتش به اختیار و بدون هر مجوزي آزاد باشد، نتيجه همين مي شود…