زمان خرید خانه

37
خورنا: حسام عقبایی در نشست خبری وضعیت بازار و تنظیم اجاره بها در ماه‌های آینده درباره چگونگی ثبت معاملات و اخذ کد رهگیری قانونی و اطمینان از معامله پیش از دریافت کد رهگیری در پاسخ به ایسنا…