زباله‌های شهری

خورنا: فرماندار حمیدیه گفت: در ادامه جلسه مدیریت پسماند شهر حمیدیه اتفاق نظر شد که تا سه روز آینده ساماندهی زباله‌های شهری توسط شهرداری به سرانجام برسد و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط نیز در این زمینه همگام و هماهنگ با شهرداری حرکت کنند. سعید فیوضی خواستار ساماندهی زباله‌های شهری در شهرستان حمیدیه شد و اظهار کرد: در آخرین جلسه‌ای…