رییس کمیسیون فرهنگی ، هنری و اجتماعی شورای اسلامی شهر دزفول

خورنا: رییس کمیسیون فرهنگی ، هنری و اجتماعی شورای اسلامی شهر دزفول گفت: شهروندانی که نسبت به پرداخت عوارض شهرداری تا پایان سالجاری اقدام کنند از جایزه خوش حسابی بهره مند می شوند. به گزارش روز دوشنبه ایرنا ˈحسین گلستانباغˈ افزود:این طرح به منظور تشویق شهروندان برای پرداخت عوارض پسماند و نوسازی از سوی شورای اسلامی شهر…