رییس کمیسیون فرهنگی ، هنری و اجتماعی شورای اسلامی شهر دزفول