رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی

خورنا – ییس کمیسیون انرژی مجلس، در دیدار با رئیس کمیسیون علوم مجلس ویتنام تبادل هیأت های پارلمانی و سیاسی بین ایران و ویتنام را در توسعه همکاری ها موثر دانست. تبادل هیأت های پارلمانی و سیاسی بین ایران و ویتنام در توسعه همکاری ها موثر است به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی…