رییس کمیته روحانیون ستاد دکتر روحانی در خوزستان

خورنا: حجةالاسلام فیاضی در پی انتصاب ۱۲ فرماندار خوزستان در بیانه ای گفت: مطئمن باشید در مسیر عزل مقتدایی و شما حرکت خواهیم کرد. به گزارش خورنا به نقل از بروال، در پی انتصابات اخیر مقتدایی به ویژه تعیین ۱۲ فرماندار شهرستان های تابعه خوزستان که…