رییس هیات دو میدانی خرمشهر

خورنا: رییس هیات دو میدانی خرمشهر گفت: دو دونده خرمشهری موفق شدند در مسابقات کشوری دو میدانی مدال کسب کنند. امیر مسعودیان افزود: ˈ امیر هزامی ˈ در رشته پرش سه گام مقام نخست و ˈ امین جلوایی ˈ در رشته پرتاب نیزه مقام سوم کشوری را در رده سنی نوجوانان کسب…