رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور

خورنا خانم معصومه ابتکار چهارشنبه شب در نشست شورای برنامه ریزی استان خوزستان به ریاست معاون اول رییس جمهوری که در سالن امام رضای استانداری خوزستان برگزار شد افزود : آب کارون هم به لحاظ شرب و هم به لحاظ مصارف صنعتی ، کشاورزی و نیز از جنبه محیط زیستی برای استان حیاتی است و برای نجات آن باید برنامه…