رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

37
خورنا: رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از تمرکز تحصیلی یک میلیون و 500 هزار نفر از جمعیت چهار میلیون و 500 هزار نفری دانشجویان کشور در 20 رشته آموزشی خبر داد.