رییس انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان