رییس اداره راه و شهرسازی بهبهان

خورنا: رییس اداره راه و شهرسازی بهبهان گفت: معاون وزیر راه و شهرسازی برای تامین اعتبار برخورداری 26هزار نفر از روستاییان این شهرستان به راه دسترسی مطمئن و ایمن قول مساعد داد. ˈسیدعبدالهادی عباییˈ روزیکشنبه درگفت و گو با خبرنگار ایرناافزود: ˈسیدحسین میرشفیعˈ در سفری که پنجشنبه گذشته به بهبهان داشت از محورهای روستایی دو دانگه -…