ریز گردها

خورنا: خوزستان، از جمله استان های درگیر با پدیده گرد و غبار است و به واسطه موقعیت جغرافیایی این استان، در 10 سال گذشته در مقایسه با دیگر استان های کشور بیشترین آسیب را متحمل شده است. پای ریزگردها از اوایل دهه 80 کم کم به خوزستان باز شد و در اوایل این دهه، تنها چند روز در سال…