رپیس آموزش و پرورش اندیمشک

37
خورنا: ارتقاء امنیت اجتماعی در مدارس اندیمشک آموزش داده شد. به گزارش خبرنگار خورنا از اندیمشک، فرمانده انتظامی اندیمشک در این کارگاه برلزوم همکاری نهادها در کاهش برخی مساپل تاکید کرد و گفت: کتارگاه هایی از این قبیل زیرساخت های…